POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Działając w oparciu o przepisy prawa, udostępniamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma Usługi Geodezyjne mgr. inż. Łukasz Konstanty posiadająca siedzibę ul. Dobra 2, 34-324 Lipowa.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. mailowo pod adresem: konstanty@geodeta.zywiec.pl
 2. telefonicznie: 695 158 625
 3. pisemnie na adres siedziby administratora

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prowadząc działalność gospodarczą przetwarzamy dane osobowe w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
Realizacja usług geodezyjnych z kontrahentami
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy, (RODO art. 6 ust. 1 lit. b)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (RODO art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. kontakt z pracownikami kontrahenta (RODO art. 6 ust. 1 lit. f)
Przez czas trwania umowy, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych (co do zasady do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego)
Przetwarzanie danych w celu
kontaktu, odpowiedzi na pytania,
złożenia oferty
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, w przypadku działań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (RODO art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu lub do zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania ostatniej wiadomości przez Usługobiorcę.
Prowadzenie rozliczeń,
księgowości
i sprawozdawczości finansowej
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego zgodnie z przepisem prawa tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (RODO art. 6 ust. 1 lit. c) Przez czas wynikający z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą – w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowości)
Rekrutacja oraz zarządzanie
zasobami ludzkimi
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego zgodnie z przepisami prawa pracy, tzn. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (RODO art. 6 ust. 1 lit. c)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, profilaktyki zdrowotnej oraz medycyny pracy (RODO Art. 9 ust. 2 lit. b, h)
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust. 1 lit. b)
 • przetwarzane danych osobowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w przypadku danych wykraczające poza Kodeks Pracy, (RODO art. 6 ust. 1 lit. a)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

Źródło pochodzenia danych osobowych

W sytuacji określonej przepisami prawa dane są pozyskiwane w szczególności od organów administracji samorządowej.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością będziemy ujawniać dane osobowe podmiotom:

 • upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. organom administracji samorządowej,
 • realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, dostawcy systemów i usług teleinformatycznych, bankom, operatorom pocztowym.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda lub umowa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl),

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz do podjęcia działań przed jej  zawarciem, rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez firmę z wymogów określonych w przepisach prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług, zostać naszym kontrahentem lub pracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody może ona zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Informujemy, że Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

 1. Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które są danymi informatycznymi związanymi z korzystaniem ze stron internetowych. Są one przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych  serwisu.
 2. Usługodawca oświadcza, że wykorzystuje pliki cookies na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w następujących celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania strony www, w tym zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz ciągłości działania
  2. konfiguracji serwisu tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika
  3. uwierzytelnienie użytkownika i zapewnienie sesji użytkownika w serwisie (po zalogowaniu),
  4. prowadzenie statystyk
 3. Przechowywane informacje nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika ani nie powodują zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 4. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 6. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Podstawowe korzyści wynikające z plików cookies

Pliki cookies sprawiają, że wygodniej korzysta się z odwiedzanych już wcześniej stron internetowych, jeśli wciąż przeglądasz je na tym samym urządzeniu i przy użyciu tej samej przeglądarki. To dlatego, że ustawienia Twoich preferencji przeglądania są już zapamiętane i nie musisz definiować ich na nowo.

Formularz kontaktowy

Zostaw dane kontaktowe oddzwonimy